Przepisy

W związku z art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. nr 32 z 2003 r., poz. 262 z dnia31 grudnia 2002 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroliDz. U. Nr 74, poz. 653 z dnia 30 marca 2005r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Dz. U. nr 77, poz. 730 z dnia2 kwietnia 2004 r.
 • Ustawa o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych. Dz. U. nr 8 poz. 46z dnia 9 stycznia 2006 r.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych Dz.U. Nr 46 poz. 334
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywaniai przekazywania Dziennik Ustaw Nr 64 poz. 454
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografówcyfrowych Dziennik Ustaw Nr 8 poz. 46 .
 • Oświadczenie Rządowe w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy. Dz. U. nr 94, poz. 1087 z dnia 30 sierpnia 1999 r.